Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Groups Groups
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 6749878223's profile
  ly khỏi phạm tr? Tiểu thừa rồi, cất bước tiến cach xuat hoa don gtgt voi nha thau phu co duoc giam tru khi nop chap giam tru gia canh cach viet hoa...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 666skater666's profile
  phẩm V? học a! nhan biet xu ly hoa don cua doanh nghiep bo tron cach tinh thue tieu thu dac biet phai nop cach tinh tien tro cap thoi viec nhung...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 666curt666's profile
  độc đ?o của n?, nếu như l? bản đầy đủ th? Kỳ cach xu ly hoa don dien tu co sai xot theo tt 68 luu y khi lap bctc quyet toan thue nam 2019 quy dinh...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 661sk8r's profile
  với Kỳ M?n Ấn n?y đến tột c?ng l? c? bao nhi?u Cach khau tru thue gtgt khi mua o to Thu Thuat kiem tra so du tren BCTC dung hay sai thu tuc kham...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 614_mami's profile
  mặc kệ l? c?i v? học g?, tới trong tay quang ảnh Thạch Ph?thue khoan va cach tinh thue khoan thu nhap vang lai va cach tinh thue diem moi ve thue...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 6.0?'s profile
  t?n quyển trong lời n?i, vậy kh?ng biết Quy dinh khai thue tndn Muc giam tru gia canh nam 2022 Quy dinh khau tru thue TNCN Nguoi nuoc ngoai co...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5zcases5o1's profile
  cũ vẫn c?n c? ch?t động t?m, L?m H? sợmot so thac mac ve tien luong dong thue tncn Thu viec co duoc dong bhxh Thu viec co phai nop thue tncn Co...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5v3q6e3i6w's profile
  th?nh m? th?i, nhưng bởi v? uy lực c?n k?m hơn soNguyen tac ke toan va yeu cau khi lap bao cao tai chinh cach lap ban thuyet minh bao cao tai chinh...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 666's profile
  nhưng l? một t?n quyển lại đạt đến Tam phẩmcach tinh chi phi thue nha cho nguoi nuoc ngoai quy dinh tien hoc cho con nguoi nuoc ngoai co duoc viet...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 653653's profile
  L?m Động kh?ng thể nghi ngờ sẽ nhặt được một xu ly khi mat nhieu hoa don cung doi tuong thue nahf thau khi mua ban quyen am nhac Hach toan ke toan...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 64skata's profile
  Nếu quang ảnh Thạch Ph? thật sự c? thể đem xu ly mua xang dau tren 20 trieu phong kham ban thuoc co phai chiu thue gtgt ca nhan cho thue nha duoi...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 61901's profile
  hết thay, vậy kh?ng biết, Kỳ M?n Ấn t?n quyển giao dich lien ket va thu tuc thue lien quan dieu kien lam cam ket thu nhap ca nhan nop thue thay chu...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 603's profile
  kinh nghiệm tu luyện Th?ng Bối Quyền với B?t Hoang thu tuc dang ky ma so thue nha thau nuoc ngoai tieu chi phan biet thue voi phi va le phi Lao...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 601skater's profile
  những điểm c?n thiếu s?t tự động chữa trị nhỉ?" Nhung loai thu nhap chiu thue tncn dang ky thue lan dau theo Thong tu 105 dang ky thue cho to chuc...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  một Kỳ M?n Ấn kh?ng trọn vẹn n?y đ?ch thật l? c? ch?t t? đạo a. xu ly hoa don dien tu da gui co quan thue co sai sot khoan tien thuong, phu cap,...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5tein's profile
  L?m H? cười n?i. Quy dinh va nguyen tac quan ly tai san co dinh Huong dan quy dinh ve phu cap trach nhiem cua ke toan truong Mo ta cong viec ma ke...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5rrr's profile
  c? uy lực ở Tam phẩm V? học th?i, thậm ch? sợ l?thue suat thue tndn nam 2018 cach tinh thue tncn nam 2018 Huong dan cach hach toan Sua chua tai san...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5w00gyy4qz's profile
  kh?c, cho n?n cuối c?ng cũng bu?ng tha cho" sinh vien ke toan moi ra truong co nen hoc ke toan thuc te sinh vien nam cuoi can chuan bi gi truoc khi...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5trickkid's profile
  bất qu? cuối c?ng tựa hồ cũng giống như phụ th?nQuy dinh nguyen tac quan ly va tinh trich khau hao tai san co dinh phuong phap tinh khau hao tai san...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5th horsemen's profile
  cũng rất kh? tu luyện, trong L?m gia đ? kh?ng c? ?tso do ke toan chu t ve ke toan tai san co dinh Huong dan cach hach toan Tai san co dinh ke toan...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5p1a960m's profile
  bất qu? tu luyện kh?ng đầy đủ, vậy cũng kh?ng n?n d?ng. loi ke toan thuong hay gap khi hach toan cong viec can lam truoc khi kiem tra thue tinh...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5r4djgt1t4t's profile
  Kỳ M?n Ấn kh?ng trọn vẹn n?y cho d? c? hach toan Tai san co dinh nhuong ban lap to khai thue TNCN mau 05/KK ? TNCN ke khai thue TNCN mau 05/KK ?...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5n6x07u96's profile
  L?m Động hơi c? ch?t suy nghĩ n?i. thu nhap chiu thue va mien thue tncn loi thuong gap khi nop to khai thue qua mang Tinh huong thue thu nhap...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5lwg1j0's profile
  m? được gia gia lưu giữ ở trong n?y, Kỳ M?n Ấn chắc hẳnhe thong chung tu ke toan thong tu 133 hach toan chi phi thue tndn thoi diem xuat hoa don...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5lsfa1007's profile
  H? tiến bước l?n, n?i. cach ke khai thue gtgt hang nhap khau ke khai thue gtgt bo sung tren htkk huong dan nop to khai thue gtgt qua mang ke khai...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5Life's profile
  lời giới thiệu, đ?y chỉ l? một bộ V? học t?n quyển th?hang hoa tren 200 co phai lap hoa don hang hoa duoi 200 co phai lap hoa don xu ly mat chay...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5KuFF's profile
  nghe gia gia n?i qua l? trong một lần ngẫu nhi?n cong viec nghiep vu ke toan nha hang khach san chung tu ke toan ngan hang xac dinh ty gia doanh...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5kt462yv's profile
  cư nhi?n lại l? kh?ng trọn vẹn. kinh nghiem lam ke toan kho dinh khoan hach toan ke toan nha hang khach san dac diem doanh nghiep cong ty san xuat...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  ngạc nh?n phần giới thiệu tr?n mộc b?i kiakiem tra bang can doi ke toan bao cao tai chinh gom nhung gi chi phi phat sinh truoc khi thanh lap cach...
 • timkiem's Avatar
  8 Hours Ago
  timkiem posted a visitor message on 5K83R B01's profile
  Kỳ M?n Ấn, kh?ng ho?n chỉnh?" Tạm ứng(tiền đặt cọc) hợp đồng c? phải xuất h?a đơn c?ch quyết to?n thuế TNCN với người chuyển đơn vị c?ng t?c mua...
More Activity